සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

ක්‍ෂණිකව සොයන්න :

 
 
 
 

ශ්‍රී ලංකා රජයේ රෝහල්

 • ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහල
 • ශික්ෂණ රෝහල්
 • පළාත් මහ රෝහල්
 • දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල්
 • මූලික රෝහල් - වර්ගය A
 • මූලික රෝහල් - වර්ගය B
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල් - වර්ගය A
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල් - වර්ගය B
 • ප්‍රාදේශීය රෝහල් - වර්ගය C
 • ප්‍රාථමික වෛද්‍ය සත්කාර එකක
 • Base Hospitals - Type A
 • World Health Day 2018